Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de verkoop, onderhoud en herstellingen van personal computers en toebehoren, webdesign, …
Artikel 1 – Definities
Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, opdrachtnemer is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.
Artikel 2 – Verkoopsvoorstel
De verkoopsvoorstellen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren.
Artikel 3 – Bestellingen
Het bezorgen aan de opdrachtnemer van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een voorstel of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan deze opdrachtnemer de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
Artikel 4 – Offerten
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder
vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden.
Artikel 5 – Respecteren van het vooropgestelde tijdschema
De opdrachtnemer tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de specifieke voorwaarden of in de bijlagen, na te leven. Dit tijdschema blijft echter
indicatief. Indien er vertraging wordt opgelopen, kan de opdrachtgever slechts het initiatief nemen om de gegeven opdracht te beëindigen, ten vroegste 20 werkdagen nadat de opdrachtgever door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer gevraagd heeft actie te ondernemen zodat de opgelopen achterstand in de mate van het mogelijke ingehaald wordt.
Artikel 6 – Opdracht van raadgeving
De opdrachtnemer licht de opdrachtgever in over de wettelijke en administratieve formaliteiten die hij moet vervullen om de website op te starten en om de website te beveiligen, in het bijzonder de beveiliging van de intellectuele eigendom. Deze inlichtingen beperken zich tot de website op zich, zonder enige verwijzing naar inhoud. Deze inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien gevraagd, verklaart de opdrachtgever dat de informatie die hij op de website wenst te zetten niet in strijd is met de wettelijke voorschriften en de rechten van derden niet aantast.
Artikel 7 – Indexering
De partijen bepalen uitdrukkelijk dat de bovenvermelde contractprijs gebonden is aan de wijzigingen van de index der consumptieprijzen. De basisindex is die van de maand waarin het contract ondertekend is. De nieuwe index wordt bepaald op 1 augustus van elk volgend jaar.
Op de verjaardag van de datum van het contract wordt de prijs aangepast volgens de ondervermelde formule:
Contractprijs = ( oude contractprijs x nieuwe index ) gedeeld door de basisindex.
Artikel 8 – Schuldenaar
Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
Artikel 9 – Software
Standaard software is « off the shelf » software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de opdrachtgever gemaakt. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. De opdrachtnemer is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.
Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten – standaard software
De opdrachtgever kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. Deze rechten zijn ofwel eigendom van de opdrachtnemer, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. De opdrachtnemer verzekert de opdrachtgever dat hij gebruik mag maken van deze standaard software.
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten – specifieke software
De in deze overeenkomst bepaalde prijs weerspiegelt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de specifieke software conform het doel van deze software. Deze licentie heeft geen territoriale
beperkingen, noch beperkingen qua tijd. De eigendom van de broncode blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer ; de broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld
worden ; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, behalve in geval van onderhoud of aanpassing van de site. Veranderingen aan de oorspronkelijke software zijn onderworpen aan de voorschriften over specifieke software.
Hierdoor kan echter nooit enige afwijking van de voorschriften over de rechten op de oorspronkelijke software uit volgen. De opdrachtgever oefent de intellectuele rechten op de aanpassingen uit terwijl hij de rechten van de
opdrachtnemer of van een derde op de standaard software respecteert.
Artikel 12 – Auteursrecht – Vermogensrecht – Overdracht
Wanneer een opdrachtnemer onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de opdrachtnemer de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke
overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de opdrachtnemer — ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. — over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom.
De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het
creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de opdrachtnemer het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.
Artikel 13 – Auteursrecht & Recht tot reproductie – Namaak
Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever
over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de opdrachtnemer bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de opdrachtgever de opdrachtnemer specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.
Artikel 14 – Vermelding van de naam van de opdrachtnemer
De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van de opdrachtnemer op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de home page van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. De opdrachtnemer mag tevens de naam van de opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door de opdrachtnemer lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.
Artikel 15 – Clausule van confidentialiteit
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.
Artikel 16 – Opzegging
Indien de opdrachtgever er voor kiest dat de opdrachtnemer ook belast wordt met de hosting van de site en/of de update en het onderhoud van de site en/of de actualisatie van de bedrijfsgegevens, wordt dit aspect van de
overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. Bij opzegging door om het even welke partij kan de opdrachtgever de website bij een derde laten hosten. De opdrachtgever kan evenwel niet het recht opeisen tot de overdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de website.
Artikel 17 – Periodieke opdrachten – Opzeg
De opdrachtgever kan de opdrachtnemer het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn :
3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks
omzetcijfer tot 7 500 EUR ;
6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks
omzetcijfer tot 25 000 EUR ;
1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer
van 25 000 EUR of meer.
Artikel 18 – Opschorting of annulering van de opdracht
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen,
onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de opdrachtnemer gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 750 EUR aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van een laattijdige gevolggeving door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven vermeld.
Artikel 19 – Betaling
Elke factuur, opgemaakt in het kader van de huidige overeenkomst, is betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betalen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever over te maken, een voorschot te vragen ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke facturatie. De opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor bij gefaseerde oplevering, tevens
gefaseerd te factureren. Na openstelling van de website voor het publiek, is de productie beëindigd en volgt de (laatste) factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, ingevolge bijkomende wensen en/of bestellingen van
de klant. De opdrachtnemer mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe gefactureerde bedrag plaatsvindt. Als de opdrachtgever de betalingen niet uitvoert
ten laatste 10 dagen na de opschorting van uitvoering of indien de opdrachtgever verdere uitwerking van de opdracht annuleert, zal de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden.
Artikel 20 – Vervaldag
De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag. Vanaf de vervaldag is op het niet-betaalde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 EUR. Ook zal er een administratieve kost van 15 EUR worden aangerekend. Bovendien heeft de opdrachtnemer dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de opdrachtnemer uitstel van betaling toegestaan heeft aan de
opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen.
Artikel 21 – Bewijs
Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gestockeerd wordt op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 22 – Inhoud van de website
De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij on line zet of vraagt om on line te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn : gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van de opdrachtnemer
gesteld wordt. De opdrachtgever beschermt de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De opdrachtgever vergoedt de opdrachtnemer voor elke schade of elk nadelig
effect dat hiervan het gevolg is.
Artikel 23 – Off line zetten van de website
De opdrachtnemer kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief off line te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke,
reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de opdrachtnemer hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van
een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.
Artikel 24 – Recht van opzeg
De opdrachtgever kan onmiddellijk en zonder schadevergoeding het contract opzeggen indien hij het blijvend oneens is met de opdrachtnemer die zijn contractueel recht tot het off line zetten van een deel van de website of van de gehele website uitoefent. Als voorwaarde geldt dat de opdrachtgever zijn website met dezelfde informatie onmiddellijk bij een andere provider onderbrengt, die wel akkoord gaat om deze website on line te zetten.
Artikel 25 – Verandering van provider
Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere opdrachtnemer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.
Artikel 26 – Aansprakelijkheid
In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de opdrachtnemer, zijn personeel of onderaannemers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit :
elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers;
elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;
het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden; De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van
de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou
zijn.
Artikel 27 – Overmacht
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de
nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de opdrachtnemer als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking
van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Artikel 28 – Bevoegdheid
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg.